Bioaktiivinen kollageeni liikkeen ylläpitoon

Bioaktiivinen kollageeni nivelille

 

TUTKIMUKSIA

- - - - - - - - - - - - -

TUTKIMUS 2016.

 

Vuonna 2016 Saksassa suoritettiin kaksi kliinistä tutkimusta, joissa haluttiin selvittää, onko bioaktiivisesta nivelkollageenista (tietyntyyppisestä kollageenihydrolysaatista) apua liikkeestä tai urheiluvammoista aiheutuvien nivelkipujen hoidossa. Tutkimukset olivat ns. kaksoissokkotutkimuksia, millä tarkoitetaan sitä, että sekä potilaalta että hänen hoitajaltaan on salattu, minkälaista hoitoa potilas saa. Näin voidaan vertailla eri lääkeaineiden vaikutuksia toisiinsa tai lumelääkkeeseen ilman että käsitykset hoidosta ja sen tehosta vaikuttavat tulokseen.

Tutkimusryhmä 1 muodostui 160 urheilijasta keski-iältään 24 vuotta. Heillä oli liikkeestä johtuvaa nivelkipua. 12 viikkoa kestäneen tutkimusjakson aikana urheilijat nauttivat kollageenihydrolysaattia 5 g tai lumelääkettä vastaava määrä joka päivä.

Tutkimusryhmä 2 muodostui 182 keskimäärin 50-vuotiaasta miehestä tai naisesta, jotka kärsivät liikkeestä johtuvasta polven tai lantion alueen kivusta. Myös he nauttivat 12 viikkoa kestäneen tutkimusjakson aikana kollageenihydrolysaattia 5 g joka päivä tai lumelääkettä vastaava määrä joka päivä.

Urheilijoiden tutkimusryhmässä 1 liikekipu väheni 37,5 % (osallistujien arvio) ja 33,8 % (lääkäreiden arvio) niillä, jotka käyttivät päivittäin 5 g kollageenihydrolysaattia. Lumelääkettä käyttäneiden liikekipu väheni 25 %.

Tutkimusryhmässä 2 niillä, joilla oli kipua kävellessä ja kipua levossa, kipu väheni 38 % niillä, jotka käyttivät kollageenihydrolysaattia. Niillä, joilla oli vain lepokipua, kipu väheni 39 % niillä, jotka käyttivät kollageenihydrolysaattia. Lumelääkettä nauttineilla kipu kävellessä väheni 25,6 % ja levossa 18,6 %.

 

Liike- ja lepokivun väheneminen molemmissa kollageenihydrolysaattia nauttineissa tutkimusryhmissä verrattuna lumelääkettä nauttineisiin oli tilastollisesti merkittävä (p<0.05). Yhteenvetona tutkimuksessa todetaan, että pitkäkestoinen hoito tietynlaisella kollageenihydrolysaatilla voi olla hyötyä henkilöillä, jotka laittavat nivelet voimakkaan stressin alaiseksi (urheilijat) ja henkilöillä, joilla on taipumusta ikääntyessään hankkia nivelten toimintaa heikentävä sairaus. Siksi tietynlainen kollageenihydrolysaatti päivittäisenä ravintolisänä saattaisi olla hyvä vaihtoehto henkilöille, joilla on liikekipua nivelissä.

 

Lähde: Efficacy of specific bioactive collagen peptides in the treatment of joint pain

 

- - - - - - - - - - - - -

TUTKIMUS 2012.

 

Siinä tutkittiin, miten bioaktiivinen nivelkollageeni (tietyntyyppinen kollageenihydrolysaatti) vaikuttaa nivelrikkoa sairastavilla ihmisillä.  Prospektiivinen (=etenevä) yhden keskuksen tutkimus suoritettiin ns. kaksoissokkoistettuna plasebokontrolloituna tutkimuksena (=toinen ryhmä sai lumelääkettä, toinen ryhmä tutkimuskohteena olevaa kollageenihydrolysaattia tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana vuonna 2012 Shanghaissa sijaitsevassa 6 th People´s Hospital –sairaalassa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Shanghaissa sijaitsevan yliopiston Shanghai Jiatong University kanssa.

 

Tutkimukseen rekrytoitiin mukaan 100 naista 40:n ja 70 ikävuoden väliltä. Heillä kaikilla oli polvinivelessä kipua tai epämukavuutta. Osallistujien nivelrikko diagnosoitiin röntgenillä ja nivelrikon aste määriteltiin Kellgren-Lawrencen röntgenluokituksen mukaan. Osallistujiksi kelpuutettiin ne, jotka olivat Kellgren-Lawrence-luokituksen mukaan asteikolla 0:sta III:een (pois jätettiin asteikolla IV olevat, vaikeaa nivelrikkoa sairastavat). Osallistujilla ei saanut olla allergioita ja heidän maksansa ja munuaistensa toiminta piti olla normaalit. Osallistujiksi eivät päässeet ne, jotka olivat käyttäneet kipulääkkeitä tai ravintolisiä viimeiseen 6 kuukauteen.

 

Potilaat nauttivat sattumanvaraisesti joko 8 gramman annoksen kollageenihydrolysaattia tai 8 grammaa lumelääkettä päivittäin 6 kuukauden ajan. Tutkimusjakson aikana potilaat eivät itse tienneet, kumpaan tutkimusryhmään he kuuluivat. Potilaat tutkittiin lähtötilanteessa sekä 3 ja 6 kuukauden käytön jälkeen. Munuais- ja maksa-arvoja tutkittiin veri- ja virtsanäytteillä. Nivelkivut ja nivelten toimintakyky arvioitiin WOMAC- ja Lyshom score –asteikoilla kyselylomakkeiden avulla.

 

Tulokset

 

Tutkimukseen osallistui 100 potilasta, jotka jaettiin kahteen 50 potilaan ryhmään. Tutkimuksen aikana kaksi potilasta pudotettiin pois lumelääkeryhmästä (reisikipu) ja 4 kollageenihydrolysaattiryhmästä (3 potilasta oli käyttänyt aikaisemmin kollageenihydrolysaattia ja yhdellä todettiin septinen nivelrikko). Taulukosta 1 (Table 1) ilmenee potilaiden ikä (Age), pituus (Height), paino (Weight), painoindeksi (BMI), sekä kyselylomakkeiden perusteella saadut WOMAC- ja Lyshom score –asteikkojen arvot.

 

table_1   

Kummassakin ryhmässä noin puolet potilaista kärsi lievästä yhden tai molempien polvien nivelrikosta (score I-II), kts. taulukko 2 (Table 2).

table_2

 

Tutkimuksen turvallisuus

 

Lähtötilanteessa (taulukko 3, Table 3), samoin kuin 6 kuukauden käytön jälkeen, potilailta mitattiin maksa-arvot (SGOT, SGPT) ja munuaisten toiminta (veren ureatyppi, seerumin kreatiniini, seerumin virtsahappo). Lähtötilanteessa kaikilla potilailla olivat nämä arvot normaalit eikä merkittävää eroa ollut lumelääkeryhmän ja kollageenisaattiryhmän välillä. Lähtötilanteeseen verrattuna kollageenihydrolysaattia käyttäneiden maksa-arvot ja veren ureatyppiarvot paranivat vähän, mutta kuitenkin merkitsevästi. Lumelääkeryhmässä seerumin kreatiniiniarvo nousi vähän, mutta merkitsevästi lähtötilanteeseen verrattuna, kun taas kollageenihydrolysaattiryhmässä arvo pieneni. Nämä tulokset osoittivat sen, että kollageenihydrolysaatin 8 gramman päivittäinen käyttö 6 kuukauden ajan on turvallista.

 

table_3

 

Kollageenipeptidien vaikutus

 

WOMAC-asteikolla mitattiin nivelten kipua, jäykkyyttä ja toimintakykyä. Kuvasta 1 (Figure 1) voidaan havaita, kuinka kollageenihydrolysaattia käyttäneillä potilailla nivelkivut vähenivät ja nivelten toimintakyky asteittain parani.

 

figure_1

 

WOMAC-asteikolla (Pain=kipu, Stiffness=jäykkyys, Function=toimintakyky) mitattuna kollageenihydrolysaattia nauttineilla arvot paranivat merkitsevästi verrattuna lumelääkeryhmään (Table 4).

 

table_4

 

Lysholm score -asteikolla mitattuna kollageenihydrolysaattia käyttäneillä potilailla (Kuva: Figure 2) nivelten toimintakyky parani. Kuten WOMAC score –asteikolla, jo 3 kuukauden käytön jälkeen oli havaittavissa merkitsevästi nivelten toimintakyvyn parantumista.

 

figure_2

 

Englannkinkieliseen tutkimukseen voi tutustua tästä. Tai avaa linkki tästä.

 

- - - - - - - - - - - - -

TUTKIMUS 2011.

 
Yhdysvalloissa Harvardin yliopistossa suoritettiin vuonna 2011 suoritettiin kakkoissokkoistettu tutkimus. Tutkimuksessa haluttiin selvittää bioaktiivisen nivelkollageenin (tietyntyyppisen kollageenihydrolysaatin) pitkäaikaisvaikutuksia nivelruston rakenteeseen henkilöillä, joilla oli alkava nivelrikko. Tutkimukseen osallistui 30 potilasta, joista osa sai 10 grammaa kollageenihydrolysaattia joka päivä, osa placeboa (lumelääkettä).
 
 
Osallistujien polvista otettiin erityisellä laitteella magneettiresonanssikuvat alkutilanteessa, 24 viikon kohdalla ja 48 viikon kohdalla. Nivelrustojen magneettiresonanssikuvat (kts. kuva alla) osoittivat merkittävää proteoglykaanitiheyden (nivelrustokudoksen rakennusaine) kasvua sääriluiden keski- ja sivukohdissa (sääriluun mediaalisissa ja lateraalisissa kohdissa)  niillä osallistujilla, jotka käyttivät nivelrustossa biologisesti aktiivista kollageenia. Tutkimus osoitti sen, että suun kautta nautitulla bioaktiivisella nivelkollageenilla on positiivisia vaikutuksia ihmisen nivelrustokudokseen.
 

dgemric

 

- - - - - - - - - - - - -

TUTKIMUS 2011.

 

Vuonna 2011 suoritettiin ns. Saluton urheiluvammatutkimus (Saluto injury study), jossa tutkittiin ruokavalion ja ravintolisien vaikutusta urheilijoiden loukkaantumisriskiin. Seuranta-aika oli 2 vuotta. Tutkimusryhmiä oli kolme: Ammattimaisesti jalkapalloa ja käsipalloa pelanneet urheilijat (harjoittelutunteja 14-18 h/viikko), kestävyysurheilijat (>10 h/viikko) ja ainoastaan viikonloppuna urheilevat (4-6 h/viikko). Kussakin ryhmässä oli 397 tai 398 urheilijaa, kaiken kaikkiaan 1.150 urheilijaa.

 

Kukin ryhmä jaettiin vielä kahteen ryhmään (yhteensä 6 ryhmää). Toisen ryhmän henkilöille annettiin ravintolisiä, toisille ei. Annettu ravintolisä sisälsi bioaktiivista kollageenia (tietyntyyppistä kollageenihydrolysaattia) rikastettuna BCAA-aminohapoilla ja arginiinilla sekä vitamiineilla ja hivenaineilla. Tutkimuskohteena oli vammojen määrä lihaksissa, nivelissä ja nivelsiteissä ja niiden vertailu ryhmien välillä.
 

urheilijatactive_01 

 
Tutkimustulokset osoittivat bioaktiivisen kollageenin käytön hyödyllisyyden. Niillä tutkimusryhmillä, joiden jäsenet nauttivat bioaktiivistakollageenia monipuolisen ravinnon lisänä, riski loukkaantua muusta kuin ulkoisesta syystä johtuen oli selkeästi pienempi. Bioaktiivinen kollageeni yhdistettynä monipuoliseen ravintoon ehkäisi urheilijan nivel-, nivelside- ja lihasvammoja tai ainakin minimoivat niihin liittyvää loukkaantumisriskiä.
 

- - - - - - - - - - - - -

TUTKIMUS 2007.

 

Vuonna 2007 suoritettiin bioaktiivisen nivelkollageenin vaikutusta kartoittanut tutkimus eläinkokeena. Tutkimuksessa käytettiin ns. STR/ort-tyyppisiä hiiriä, jotka hyvin suurella todennäköisyydellä kehittävät elämänsä aikana polviniveleensä nivelrikon. Osalle hiiristä annettiin bioaktiivista nivelkollageenia (tietyntyyppistä kollageenihydrolysaattia) päivittäin 3 kuukauden ajan.

 

Hiirien polvinivelrustoista saadut histologiset näytteet (kuva alla) osoittivat, että nivelrikon tila oli parantunut tilastollisesti merkittävästi niillä hiirillä, joille oli säännöllisesti annettu kollageenihydrolysaattia. Tällä tutkimuksella pystyttiin osoittamaan se, että nivelrustoon kertyvät peptidit voivat ehkäistä nivelruston rappeutumista.

 

kudoskuva

 
 

 

- - - - - - - - - - - - -

TUTKIMUS 2006-2007.

 

Yhdysvalloissa Pennsylvanian yliopistossa suoritettiin vuosina 2006-2007 kaksoissokkoistettu tutkimus. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten bioaktiivinen nivelkollageeni (tietyntyyppinen kollageenihydrolysaatti) vaikuttaa urheilijoilla, joilla on muusta kuin nivelsairaudesta johtuvia nivelkipuja. Tutkimukseen osallistuneista keski-iältään 20,1-vuotiaista urheilijoista osa nautti 10 g kollageenihydrolysaattia) päivittäin 24 viikon ajan, osa sai lumelääkettä (kuva alla). Tuloksena oli se, että kollageenihydrolysaattia nauttineilla urheilijoilla nivelkipuoireet vähenivät merkittävällä tavalla verrattuna lumelääkeryhmään kuuluneilla urheilijoilla.

 

24h_01

 


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:

FinCollagen Active 225 g

Tuotenro: 9231274

24,90
1 kg = 110,67 €
Toimituksen paino: 285 g

FinCollagen Active 450 g

Tuotenro: 9231285

39,90
1 kg = 88,67 €
Toimituksen paino: 549 g

FinCollagen Active 900 g

Tuotenro: 9231296

67,90
1 kg = 75,44 €
Toimituksen paino: 1 024 g